Serie

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss! Epost:
drogfokus2014@norrkoping.se

Anmälan deltagare

Anmälan utställare


Seminarieprogram

Seminarierna bokas i samband med din anmälan till Drogfokus 2012.

Seminariepass A, onsdag 24 oktober 2012, 14.00 - 15.00
Seminariepass B, onsdag 24 oktober 2012, 16.00 - 17.00
Seminariepass C, torsdag 25 oktober 2012, 10.45 - 11.45
Seminariepass D, torsdag 25 oktober 2012, 13.00 - 14.00
   
 Seminariepass B, onsdag 24 oktober 2012, 16.00 - 17.00
 

B1


Pangea 4 – falska läkemedel
Hur vanligt förekommande är ”falska” läkemedel i postflödet till Sverige och på den svenska marknaden? Förekommer det fortfarande, efter all information som finns tillgänglig, försäljning via nätet av dessa preparat, falska och otillåtna? Innehåller verkligen dessa läkemedel förbjudna substanser?
Svaret på dessa frågor ger Operation Pangea 4!
Föreläsare: Håkan Hansson, Tullverkets brottsbekämpning i Malmö

B2


Så gjorde vi!
Årets förebyggare 2012:
Lena Nyman, Västerås kommun
Pirjo Svegréus, Matfestivalens ungdomssatsning i Skövde
Lotta Zetterqvist, Tjejzonen
Maria Kero, Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

B3


Full framgång i sociala medier? - ett seminarium om alkoholreklam, image och sociala medier
Under de senaste åren har alkoholreklamen i Sverige ökat markant, från knappt 10 miljoner kr i medieinvesteringar år 2000 till över 800 miljoner kr år 2011 (Sifo reklammätningar). Sociala medier blir allt vanligare i många företags marknadsföring, alltifrån klädmärken med miljontals likes på Facebook till bilmärken, en trend som även är tydlig bland alkoholvarumärken. För företagen är möjligheterna enorma och kostnadseffektiva, när personer blir möjliga budbärare och ambassadörer för produkter och budskap.
Föreläsare: Magnus Jägerskog, VD, IQ

Mördande reklam - Om tobaksindustrins marknadsföring
Föreläsningen redovisar en av tobaksindustrins arbetsmetoder för att stimulera tobaksbruket inkl rekrytera nya konsumenter nämligen; tobaksindustrins marknadsföring. Förutom vilka som är tobaksindustrins främsta marknadsplatser idag ges en historisk beskrivning med exempel från såväl Sverige som andra länder om hur tobaksindustrin med guld och purpur packar in sina produkter.
Föreläsare: Margareta Haglund, tobakspolitisk expert, Tankesmedjan Tobaksfakta

B4


En inblick i SMADIT-arbetet
Bengt Svensson, poliskommissarie, Rikspolisstyrelsen Emma Andersson, Öppenvårdsmottagningen NAVET, Landstinget Kronoberg

Alkolås efter rattfylleri, nytt system 2012
Anders Hedåberg, processansvarig och Olof Stenlund, projektledare, Transportstyrelsen.

B5


Statens institutionsstyrelses utredning LVM och LVU– utredning som grund för behandlingsplanering.
SiS utför ca 400–500 utredningar/år. I många fall görs dessa med utgångspunkt från socialtjänstens frågeställningar. I övriga fall görs de på SiS eget initiativ, som hjälp i behandling. Samarbete med ungdom/klient, familj och socialtjänst är av största betydelse för att nå så hög kvalitet som möjligt i arbetet. Utredningen ska utgöra underlag för den behandlingsplan som kommande behandling ska utgå från.
Utredningsarbetet bygger på frågeställningar ur olika professionsperspektiv.
Föreläsare: Diana Klugman, utredningssekreterare och Eva Da Silva, metodutvecklare Statens institutionsstyrelse (SiS)

B6


Vad är Krogar mot knark?
Det nationella nätverket Krogar mot knark har varit verksamt sen i augusti 2008. För närvarande är ca 40 kommuner medlemskommuner.
Föreläsningen är dels information om vad Krogar mot knark är och dels hur man blir en medlemskommun.
Föreläsare: Lennart Johansson, projektledare, Krogar mot knark

B7


Nya metoder att nå de berörda barnen. Hur kan man nå barn i familjer med missbruk lokalt, på nätet och via kampanjer?
Tobias berättar om STADs utvärderingar samt designen av en pågående kontrollerad studie av självhjälpsprogrammet. Dessutom presenteras upplägget av ett kommande projekt som omfattar att tillsammans med kommuner utveckla strategier för att nå de berörda barnen.
Nina från CAN berättar om kampanjen Vart femte barn och om pågående projekt om unga på nätet.

Föreläsare: Nina Dahlman, redaktör Drugsmart.com, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Tobias Elgán, forskare, STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, (STAD)

B8


Behandling vid missbruk av anabola androgena steroider
- Hur ser möjligheten till behandling i Sverige ut idag?
- Vad säger den nya skriften för vårdpersonal om vägledning och dagens behandlingskunskap?
Det har sedan början av 1990-talet blivit mer och mer känt att missbruket av anabola androgena steroider (AAS) bland tränande utanför idrotten ökat, bland annat beroende på en önskan om en snabbare väg till att få en snyggare kropp och/eller starkare fysik. I Sverige finns idag endast en mottagning där dopade personer kan få en heltäckande hjälp mot dopningsrelaterade problem, Dopningsmottagningen i Örebro. I Stockholm och i Göteborg finns möjlighet för ett omhändertagande av en dopad person men ingen dopningsmottagning.

Föreläsare: Kurt Skårberg, med dr/socionom, Dopningsmottagningen, Örebro läns landsting och Annica Börjesson, sjuksköterska Dopingjouren

B9


Tobak, tillsyn och tillgänglighet
Föreläsningen kommer i huvudsak att fokusera på resultatet från Statens folkhälsoinstituts rapport ”Tobak, tillsyn och tillgänglighet”, där förslag på åtgärder inom tobakstillsyn presenteras. Genomförda och kommande insatser inom området tobakstillsyn och andra tillgänglighetsbegränsande åtgärder kommer även att redovisas.
Föreläsare: Carolina Nordlinder, avdelningen för drogprevention, Statens folkhälsoinstitut

Polisens tobakstillsyn
Den 1 augusti 2010 fick Polisen fick tillsynsansvar över handel med tobak, dvs. att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om åldersgräns, anmälan om försäljning, näringsidkarens egenkontroll och styckeförsäljning mm. Det är dock kommunen som har det primära ansvararet för tillsyn över tobak. Under föreläsningen kommer det presenteras information om i vilken utsträckning polismyndigheterna arbetar med tobakstillsyn.
Föreläsare: Agnes Alm, Rikspolisstyrelsen

B10


Smittskyddsinstitutets arbete inom missbruksområdet och den kommande nationella vägledning för olika preventiva insatser: exemplet Stockholm sprutbyte
Sedan juni 2011 finns ett beslut om att starta ett sprutbyte för injektionsnarkomaner i Stockholm med syfte att reducera spridning av hiv och hepatiter, men också för att motivera till ökad kontakt med beroendevården och socialtjänsten. Ett ytterligare mål är att öka hälsan och livskvaliteten i gruppen.
Sprutbytet i Stockholm är en kompletterande preventiv åtgärd för att minska spridning av hiv och hepatiter bland aktiva injektionsnarkomaner. Sprutbytet i Stockholm kommer att erbjuda ett brett utbud av smittskydd, vårdinsatser och länkande arbete gentemot socialtjänsten och beroendevården.
Föreläsare: Martin Kåberg, infektionsläkare och verksamhetsansvarig för Stockholm sprutbyte, Karolinska sjukhuset.
Niklas Karlsson, utredare med nationellt ansvar för preventionsgruppen Personer med injektionsmissbruk, Smittskyddsinstitutet.

B11


Redovisning av tre uppföljningsmodeller:

LOKE – Lokal evidens

Mångbesökarmodellen - Uppföljning av vårdkedja och samverkan ur ett brukarperspektiv
Martin Börjesson, projektledare Mångbesökarmodellen, FoU-Södertörn

UIV - Uppföljning insatser för vuxna
Marco Fredin, projektledare UIV, FOU-Väst/GR
UIV är ett enkelt analysverktyg som gör det möjligt att följa upp resultatet av det egna socialkontorets missbruksarbete i realtid, och jämförelser med andra socialkontor och hur deras brukare värderar insatserna. UIV ökar professionens samlade kunskaper och kan därigenom bidra till utvecklingen mot en evidensbaserad praktik.

B12


Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv?
Vår kunskap om biologisk sårbarhet eller motståndskraft i kombination med olika miljöfaktorers påverkan på uppkomsten av psykisk sjukdom, missbruk och kriminalitet har ökat dramatiskt de senaste åren.
Nya svenska studier visar att dessa multisjuka ungdomar har en skrämmande svår uppväxtmiljö och en mycket dålig prognos. Vidare finner man att bland dessa sårbara unga flickor är det de som har de allvarligaste problemen och den svåraste uppväxtmiljön som själva blir mammor tidigast, vilket leder till stora problem för nästa generation.
Föreläsare: Kent Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet