Serie

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss! Epost:
drogfokus2014@norrkoping.se

Anmälan deltagare

Anmälan utställare


Arrangörer

Varsågod, här följer en kort presentation av de organisationer och myndigheter som står bakom konferensen och mässan Drogfokus 2012.

   
ANDT-sekretariatet
ANDT-sekretariatet är regeringens samordningsfunktion för arbetet med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.
   
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer om oss på www.can.se och www.drugsmart.com.
   
Dopingjouren
Dopingjouren är en rikstäckande verksamhet som startade 1993 och som idag finansieras av kultur- och socialdepartementen. Verksamheten har i uppdrag att bedriva forskning och utbildning, ge information och medicinsk rådgivning rörande missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel), göra kunskapssammanställningar samt bedriva utåtriktat, förebyggande arbete.
   
Kriminalvården
Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av straff i fängelse och frivård samt för verksamheten vid landets häkten. Kriminalvården har de senaste tre åren satsat på en rejält utbyggd vård för att möta problemet med ett ökat missbruk.
   
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Dessutom ger vi tillstånd för och utövar tillsyn över den legala hanteringen av narkotika. Vår uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att förhindra avledning av narkotika i syfte att förhindra missbruk.
   
Norrköpings kommun
Norrköpings kommun bedriver ett aktivt drogförebyggande arbete i samverkan med landstinget, föreningslivet, polisen samt olika föräldragrupper. Målsättningen med arbetet är att alla former av missbruk och beroende samt skadeverkningarna av dessa ska minska. I kommunen finns nolltolerans mot dopning och narkotika. Alkoholdebuten ska höjas och tobaksbruket minska. Minderåriga ska förhindras att börja använda tobak.
Vi vet att Drogfokus 2012 kommer att öka våra kunskaper inom området och bidra till ett helhetsperspektiv gällande trygghetsskapande, hälsofrämjande och drogförebyggande arbete. Ni hälsas alla hjärtligt välkommna till Norrköping i oktober 2012!
   
Polisen
Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det ska göras genom att förebygga och upptäcka brott och att se till att den som begår brott identifieras och lagförs.
Polisen består av den centrala Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över polisväsendet. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen. Varje län utgör ett polisdistrikt. Inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i området. Chef för polismyndigheten är en länspolismästare.
   
Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet (SMI) är en nationell kunskapsmyndighet med ansvar för smittskyddsfrågor och med ett brett folkhälsoperspektiv.
SMI följer och analyserar utvecklingen av smittsamma sjukdomar samt bygger upp och förmedlar kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer inom smittskyddsområdet.
   
Socialstyrelsen
Vi verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.
   
Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Det innebär bland annat att institutet följer upp de nationella handlingsplanerna för alkohol- och narkotika samt informerar om förebyggande metoder inom ANDT-området. Institutet utövar också tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.
   
Statens institutionsstyrelse (SIS)
Statens institutionsstyrelse är en myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare. Vården sker oftast utan den enskildes samtycke med stöd av LVU, LVM samt SoL. SiS verkställer även straff för ungdomar i åldern 15-17 år som dömts för brott enligt LSU. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten på 44 olika institutioner runt om i landet. 
   
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. 
   
Trafikverket
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart och för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket har ett övergripande ansvar för trafiksäkerheten och arbetar på flera sätt för en alkohol- och drogfri trafik. I SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) samarbetar Trafikverket med bl a polis, socialtjänst och beroendevård för rehabilitering av rattfyllerister. Med verksamheten Don’t drink & Drive arbetar Trafikverket med att få ungdomar att inse konsekvenserna av att köra påverkad av alkohol och/eller droger. Trafikverket verkar för ett ökat förebyggande användande av alkolås på flera olika sätt t.ex. genom Skyltfonden och projekt med alkobommar.
   
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Vi har 1 600 medarbetare på 15 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
   
Tullverket
Tullverkets främsta uppgift inom brottsbekämpningen är att minska tillgången av olagliga varor i landet.
Högst prioriterat är att stoppa smuggling av narkotika samt att ingripa mot den organiserade och storskaliga smugglingen av alkohol och tobak.